Om oss

Dialogpilotene ble etablert som en forening i 2015, og har en eierstruktur som i seg selv er et unikt samarbeids-/dialogprosjekt mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Osloområdet.

Dialogpilotene eies av følgende organisasjoner:

 • Tauheed Islamic Centre, Oslo (http://www.tauheed.no)
 • Minhaj Konfliktråd (http://minhajkonfliktraad.no)
 • Islamic Cultural Centre Norway (http://www.islamic.no)
 • Human-Etisk Forbund Oslo (http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/Oslo/)
 • Kirkelig dialogsenter (som igjen eies av Oslo bispedømme (Den norske kirke) og Areopagos)

Prosjektet er støttet av Oslo Kommune, Kulturdepartementet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Om prosjektet Dialogpilotene

Dialogpilotene henter inspirasjon bl.a. fra det treårige prosjektet "Salaams vänner" i Sverige. Et prosjekt som i sin tid var eid og driftet av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF).

Prosjektideen kom fra Kirkelig dialogsenter. De så behovet for å rekruttere kristne ungdommer/unge voksne til dialogarbeid og fikk ideen til et utdanningsprogram som fokuserte på tros- og livsynsidentitet, formidling av dialogmetodikk i rammene av en formell utdannelse der formidling av kunnskapen gjennom "pliktarbeid"/praksis på skoler inngikk. I likhet med Salaams vänner ønsket KD å nå ungdommer i ungdomsskole og videregående skole i østlandsområdet gjennom utdannende dialogaktører ("dialogpiloter"). Da var ikke veien lang for å tenke at både de som skulle ta utdanningen og eierne av prosjektet burde være fra et spekter av ulike tros- og livssynssamfunn. 

KD arbeidet gjennom 2013/2014 også med sitt ressursmateriell til motarbeidelse av fordommer og hat (særlig i forhold til antisemittisme, islamofobi og antisiganisme) ""Homo-hore-jøde-terrorist-svarting" – sier vi". Gjennom dette arbeidet – som i all hovedsak var rettet mot ungdommer i Den norske kirke – ble det tydelig at det var behov for et utdanningsprogram i tros- og livssynsdialog. Ungdommer i skolene – og deres lærere – bør få et tilbud der tros- og livssynsidentitet aktualiseres, der fordommer blir stilt til veggs og der dialogmetodikk vises i praksis. Aller helst bør dette formidles av folk ungdommene kan identifisere seg med og som ikke er så altfor langt unna dem i alder og erfaringer. Som Religionslærerforeningen v. leder Kari Repstad skriver i sin anbefaling av prosjektet (av 3. mars 2015):

Religionslærerforeningen er svært positivt til et pedagogisk opplegg der unge mennesker formidler – i levende dialoger i klasserommet – sine egne erfaringer og refleksjoner rundt tro og overbevisning med elevene, og ikke minst at de viser hvordan dialog kan foregå på tvers av religiøse standpunkter. Opplegget dekker flere av læreplanens mål: undervisning i tro- og livssyn, levendegjøring av tros- og livssynstilhørighet, tematisering av spørsmål knyttet til identitet og oppvekst, opplæring i dialog og dialogisk metode innenfor tros- og livssynsfeltet og i sin alminnelighet. Religionslærerforeningen ser stor verdi av et opplegg hvor unge mennesker, som er nær elevene i alder, snakker ut i fra seg selv og egne erfaringer som troende eller overbeviste enkeltpersoner, og ikke minst lar elevene få anledning til å stille spørsmål og reflektere. «Dialogpilotene» eies og driftes etter samme mål som i læreplanverket og undervisningen som skal foregå i klasserommet. Dette gir dialogpilotene troverdighet.

Prosjektperiode

 • VÅREN 2015: Etablering av styringsgruppe. Planlegging av studieprogram. Søknader for å sikre økonomisk drift
 • HØSTEN 2015: Videre arbeid med studieplan. Tilsetting av "flygeleder"/koordinator for prosjektet.
 • VÅREN 2016: Utlysning av studiet. Intervjurunder for inntak på studiet mai/juni.
 • HØSTEN 2016: Oppstart av utdanningsprogram. Første semester innledende teoretisk og praktisk kursing av dialogpilotene. Første eksamen i desember.
 • VÅREN 2017: Praksisdel av dialogpilotene: besøk i Osloskolene/skoler i østlandsområdet. Avsluttende eksamen i juni. Andre opptaksrunde for utdanningsprogrammet.
 • HØSTEN 2017: Andre runde med utdanningsprogrammet. Første kull med dialogpiloter fortsetter om de ønsker å arbeide som dialogpiloter i skolene. De lønnes/ får honorar for arbeidet som administreres av koordinator for prosjektet. De tilbys også "mentorroller" for deltagerne på andre kursgruppe. Evaluering av Dialogpilotene med tanke på utvidelse av prosjektperioden eller permanent drift.
 • VÅREN 2018: Praksisdel av dialogpilotene for andre runde av utdanningsprogrammet: besøk i Osloskolene/skoler i østlandsområdet. Avsluttende eksamen i juni. Evt. tredje opptaksrunde for utdanningsprogrammet.
 • HØSTEN 2019: Uavhengig av videre drift av utdanningsprogrammet tilbys dialogpilotvirksomhet til skoler, offentlige og private virksomheter, osv., dersom dialogpilotene er interessert. De lønnes/ får honorar for arbeidet de gjør fra virksomhetene som bruker dem.